ALGEMENE VOORWAARDEN 

WEBWINKEL ATELIER WINTERS

Ondernemingsgegevens

Handelsnaam: Atelier Winters

Naam ondernemer: Robin De Winter

Maatschappelijke zetel: Boelenaar 24, 9031 DRONGEN

Afhaalpunt goederen: Boelenaar 24, 9031 DRONGEN

Telefoonnummer: +32 (0)475 43 84 40

E-mail: info@atelierwinters.be

Btw-nummer: BE 0757.597.516

Bankrekeningnummer: BE 75 1030 6942 1251

Artikel 1: Algemene bepalingen

De e-commerce website van Robin De Winter, een eenmanszaak met maatschappelijke zetel te Boelenaar 24, 9031 Drongen, BTW BE 0757.597.516], (hierna ‘Atelier Winters’) biedt zijn klanten de mogelijkheid om de producten uit zijn webwinkel online aan te kopen.

Onderhavige Algemene Voorwaarden (“Voorwaarden”) zijn van toepassing op elke bestelling die geplaatst wordt door een bezoeker van deze e-commerce website (“Klant”). Bij het plaatsen van een bestelling via de webwinkel van Atelier Winters moet de Klant deze Voorwaarden uitdrukkelijk aanvaarden, waarmee hij instemt met de toepasselijkheid van deze Voorwaarden, met uitsluiting van alle andere voorwaarden. Bijkomende voorwaarden van de Klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door Robin De Winter aanvaard zijn.

In deze algemene voorwaarden wordt met “Klant” bedoeld: iedere persoon die in hoedanigheid van consument of professioneel goederen bestelt en/of koopt op de webshop van Atelier Winters. 

Artikel 2: Prijs

Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO, steeds inclusief BTW en alle andere verplicht door de Klant te dragen taksen of belastingen.

Indien leverings-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld.

De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto’s zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

Atelier Winters behoudt steeds het recht om op elk moment de prijs van hun producten op hun webshop te wijzigen.

Artikel 3: Aanbod

Ondanks het feit dat de online catalogus en de e-commerce website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden Atelier Winters niet. Atelier Winters is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. Atelier Winters is in geen geval aansprakelijk ingeval van manifeste materiële fouten, zet- of drukfouten.

Wanneer de Klant specifieke vragen heeft over bv. maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij de Klant om vooraf contact op te nemen met onze klantendienst.

Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door Atelier Winters. Atelier Winters kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

Artikel 4: Online aankopen

 1. Het producten dat u wenst te bestellen klikt u aan.
 2. U geeft indien gevraagd de benodigde gegevens in (bv, formaat, extra opties,…etc.)
 3. Bij stempels en gravures dient u het ontwerp in vectoriëel bestandsformaat (.eps, .svg, .ai of .pdf) up te loaden. Indien u het ontwerp niet in een vectoriëel bestandsformaat heeft kan u desgewenst gebruik maken van onze grafische service mits de vermelde meerprijs.
 4. U plaats het product in de winkelmand.
 5. U vult uw facturatiegegevens in
 6. U kiest uw manier van betalen en de leveringsmethode.
 7. Alle bestellingen via de webshop gaan pas in productie zodra de betaling bevestigd is.
 8. Indien u gekozen heeft voor de grafische service, stuurt u uw ontwerp door naar info@atelierwinters.be met daarbij ook vermelding van het ordernummer. U ontvangt van ons binnen de werkdag een ontvangstbevestiging.
 9. Uw bestelling wordt verwerkt.

 

De Klant heeft de keuze tussen de volgende betaalwijzen:

 • via Kredietkaart
 • via Bancontact
 • via iDEAL
 • via Giropay
 • Via SOFORT
 • Via SEPA Direct Debit
 • via overschrijving vooraf op bankrekeningnummer  BE 75 1030 6942 1251
 
Voor leveringen naar landen binnen de Europese Unie worden eventuele bijkomende kosten, zoals bezorgkosten en betaalkosten op de website vermeld en in ieder geval in het bestelproces getoond.

Voor leveringen naar landen buiten de Europese Unie kunnen in individuele gevallen, waarvoor Atelier Winters niet verantwoordelijk is en die voor rekening van de klant komen, extra kosten ontstaan. Deze omvatten bijvoorbeeld kosten voor het overmaken van geld door kredietinstellingen (bv. overschrijvingskosten, wisselkoerskosten) of invoerrechten of belastingen (bv. douanerechten). Dergelijke kosten kunnen ook worden gemaakt in verband met de overmaking van gelden indien de levering niet naar een land buiten de Europese Unie plaatsvindt, maar de klant de betaling van een land buiten de Europese Unie verricht.

Atelier Winters is gerechtigd een bestelling te weigeren ingevolge een ernstige tekortkoming van de Klant met betrekking tot bestellingen waarbij de Klant betrokken is.

 Artikel 5: Levering en uitvoering van de overeenkomst

 Na ontvangst van een bestelling wordt deze z.s.m. in behandeling genomen nadat de betaling is bevestigt. Mochten er vragen zijn naar aanleiding van de bestelling dan neemt Atelier Winters contact op met de klant via e-mail of telefoon.

Indien er door de klant bijkomende informatie dient verstrekt te worden aan Atelier Winters voor de uitvoering van de overeenkomst, vangt de uitvoeringstermijn niet eerder aan dan nadat de klant deze juist en volledig aan Atelier Winters ter beschikking heeft gesteld. De klant begrijpt en aanvaardt dat een gebrek aan medewerking gevolgen kan hebben voor de vooropgestelde timing en kosten. Eventuele gevolgen hiervan zijn volledig voor rekening van de klant.

De leveringstermijnen zijn gemiddelde verwerkings- en leveringstermijnen en worden enkel ter informatie meegedeeld. De niet-naleving van die indicatieve leveringstermijnen kan geen aanleiding geven tot eender welke vorm van aanvraag tot schadevergoeding uit hoofde van de Koper.

Tenzij anders overeengekomen  worden de goederen geleverd door verzending naar het door de Klant opgegeven leveringsadres. Het in de orderafhandeling van Atelier Winters vermelde leveringsadres is bepalend voor de transactie.

Atelier Winters niet gehouden de vervaardigde zaken in gedeelten af te leveren.

Artikelen besteld via deze webwinkel kunnen wereldwijd geleverd worden. De levering gebeurt door Bpost of een lokale postpartner van Bpost. Bij bestellingen vanaf 100,00 euro worden GEEN verzendkosten aangerekend voor leveringen in België.

U kunt er ook voor kiezen om uw bestelling op te halen. De goederen kunnen afgehaald worden op een tijdstip dat vooraf overeengekomen werd tussen de koper en Atelier Winters. Het afhaalpunt van Atelier Winters is gesitueerd in de Boelenaar 24, 9031 Drongen.

Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moet door de Klant binnen 72 uur na ontvangst van het pakket gemeld worden via  mail naar info@atelierwinters.be.

Het risico wegens verlies of beschadiging gaat over op de Klant vanaf hij (of een door hem aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is) de goederen fysiek in bezit heeft gekregen. Het risico gaat echter al over op de Klant bij levering aan de vervoerder, als de vervoerder van de Klant de opdracht heeft gekregen de goederen te vervoeren en deze keuze niet door de Atelier Winters was geboden.

Atelier Winters besteedt veel zorg aan het inpakken van de producten, maar kan niet vermijden dat de producten tijdens het transport zouden breken of op een andere manier beschadigd geraken. Atelier Winters kan hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld.

Artikel 6: Eigendomsvoorbehoud

De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de Klant, de exclusieve eigendom van Atelier Winters.

De Klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van Atelier Winters te wijzen, bv. aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen.

Artikel 7: Herroepingsrecht

De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor Klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen bij Atelier Winters.

De Klant heeft het recht om binnen een termijn van 14 kalenderdagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.

De herroepingstermijn verstrijkt 14 kalenderdagen na de dag waarop de Klant of een door de Klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de Klant Atelier Winters via een ondubbelzinnige verklaring (bv. Via mail naar info@atelierwinters.be of schriftelijk per post, Boelenaar 24 9031 Drongen) op de hoogte stellen van zijn beslissing de overeenkomst te herroepen. De Klant kan hiervoor gebruikmaken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping, maar is hiertoe niet verplicht.

Als de ondernemer de melding van herroeping door de consument op elektronische wijze mogelijk maakt, stuurt hij na ontvangst van deze melding onverwijld een ontvangstbevestiging.

Om de herroepingstermijn na te leven moet de Klant zijn mededeling betreffende zijn uitoefening van het herroepingsrecht verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

De Klant moet de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 kalenderdagen na de dag waarop hij zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen aan Atelier Winters heeft meegedeeld, terugzenden of overhandigen aan Atelier Winters, Boelenaar 24 9031 Drongen.  De Klant is op tijd als hij de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 kalenderdagen is verstreken.

De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor rekening van de Klant.

De Klant wordt verzocht de artikelen terug te sturen in hun oorspronkelijke staat en verpakking, met alle erbij geleverde accessoires, en gebruiksaanwijzingen. Indien het teruggestuurde product op een of andere manier in waarde verminderd is, behoudt Atelier Winters zich het recht voor om de Klant aansprakelijk te stellen en schadevergoeding te eisen voor elke waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen door de Klant dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.

Alle teruggestuurde artikelen worden aandachtig onderzocht. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het artikel slechts mag inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen. Teruggestuurde artikelen mogen gepast worden, maar mogen niet gebruikt zijn. Wanneer een artikel een waardevermindering is ondergaan door het gebruik van de Klant zal dit ten laste van de Klant in rekening worden gebracht.

Als de Klant heeft verzocht om de verrichting van diensten te laten beginnen tijdens de herroepingstermijn, betaalt de Klant een bedrag dat evenredig is aan hetgeen op het moment dat hij ons ervan in kennis heeft gesteld dat hij de overeenkomst herroept reeds geleverd is, vergeleken met de volledige uitvoering van de overeenkomst.”

Indien de Klant de overeenkomst herroept, zal Atelier Winters alle tot op dat moment van de Klant ontvangen betalingen, inclusief de standaard leveringskosten, aan de Klant terugbetalen binnen maximum 14 kalenderdagen nadat Atelier Winters op de hoogte is gesteld van de beslissing van de Klant om de overeenkomst te herroepen. Bij verkoopovereenkomsten kan Atelier Winters wachten met de terugbetaling totdat hij alle goederen heeft teruggekregen, of totdat de Klant heeft aangetoond dat hij de goederen heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerst valt.

Eventuele extra kosten ten gevolge van de keuze van de Klant voor een andere wijze van levering dan de door Atelier Winters geboden goedkoopste standaard levering worden niet terugbetaald.

Atelier Winters betaalt de Klant terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de Klant de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij de Klant uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen de Klant voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.

De Klant kan het herroepingsrecht niet uitoefenen voor:

         dienstenovereenkomsten na de volledige uitvoering van de dienst.

        de levering van volgens specificaties van de Klant vervaardigde goederen, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;

Artikel 8: Overmacht

 De verkoper kan niet aansprakelijk worden gesteld voor tekortkomingen in de uitvoering van de overeenkomst die te wijten zijn aan overmacht. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan: alle van buitenaf komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop de verkoper geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor de verkoper niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Hieronder valt ook het slecht of niet naleven van de overeenkomst door derden of de klant zelf. De verkoper kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

Artikel 9: Garantie

Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten. Deze wettelijke garantie geldt vanaf de datum van levering aan de eerste eigenaar. Elke commerciële garantie laat deze rechten onverminderd.

Om een beroep te doen op de garantie, moet de Klant een aankoopbewijs kunnen voorleggen. Klanten wordt aangeraden om de oorspronkelijke verpakking van de goederen te bewaren.

Voor artikelen die online werden aangekocht en bij de Klant thuis zijn afgeleverd, dient de Klant contact op te nemen met de klantendienst van Atelier Winters en het artikel op zijn kosten terug te bezorgen aan Atelier Winters.

Bij vaststelling van een gebrek moet de Klant Atelier Winters zo snel mogelijk inlichten. In ieder geval dient elk gebrek binnen een termijn van 2 maanden na vaststelling ervan door de Klant te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging.

De (commerciële en/of wettelijke) garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, gebruik van het artikel in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, of elk ander abnormaal of incorrect gebruik.

Defecten die zich manifesteren na een periode van 6 maanden volgend op datum van aankoop, desgevallend levering, worden geacht geen verborgen gebreken te zijn, behoudens tegenbewijs door de Klant. 

Artikel 10: Klantendienst

De klantendienst van Atelier Winters is bereikbaar op het telefoonnummer +32 (0)475 43 84 40, via e-mail op info@atelierwinters.be of per post op het volgende adres, Boelenaar 24 9031 Drongen. Eventuele klachten kunnen hieraan gericht worden. 

Artikel 11: Betaling

Voorzover niet anders is overeengekomen, dienen de door de consument verschuldigde bedragen onmiddellijk en integraal te worden voldaan op het ogenblik van het sluitenvan de overeenkomst. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de onderneming te melden.

Onverminderd de uitoefening van andere rechten waarover Atelier Winters beschikt, is de Klant ingeval van niet- of laattijdige betaling vanaf de datum van de wanprestatie van rechtswege en zonder aanmaning een intrest van 10% per jaar verschuldigd op het niet-betaalde bedrag. Bovendien is de Klant van rechtswege en zonder aanmaning een forfaitaire schadeloosstelling verschuldigd van 10% op het betrokken bedrag, met een minimum van 25 euro per factuur.

Onverminderd het voorgaande behoudt Atelier Winters zich het recht voor de niet (volledig) betaalde artikelen terug te nemen.

Artikel 12: Marketing en reclame

De verkoper behoudt zich het recht voor op alle geleverde artikelen zijn merkteken, als handelsmerk of firmanaam aan te brengen.

Producten (of foto’s van) kunnen voor reclame doeleinden gebruikt worden. Hiervoor geeft u automatisch toestemming bij het plaatsen van een bestelling van een stempel/gravure op maat. Tenzij u dit schriftelijk aan ons doorgeeft via aankoopnotitie of via mail,… etc

 

Artikel 13: inbreuk op auteursrechten en maatschappelijke waarden en normen

De Klant garandeert Atelier Winters, dat door de nakoming van de overeenkomst geen inbreuk wordt gemaakt op rechten van derden, waaronder in ieder geval doch niet uitsluitend begrepen auteursrechten en rechten van industriële eigendom. De klant zal de verkoper vrijwaren tegen alle aanspraken van derden wegens vermeende inbreuken op hun rechten.

Atelier Winters behoudt zicht het recht voor om een order te weigeren of te annuleren indien het aangeleverde ontwerp in strijd is met enige wet- en/of regelgeving;- anderszins afbreuk kan doen aan Atelier Winters goede naam en reputatie; of – naar het uitsluitend oordeel van Atelier Winters niet in overeenstemming is met maatschappelijke normen en waarden, hetgeen (onder meer een niet uitsluitend) het geval zal zijn indien de inhoud van discriminerende, beledigende, gewelddadige, lasterlijke, seksuele of obscene aard is.

Indien Atelier Winters vermoedt dat de door de klant aangeleverde ontwerpen mogelijks inbreuk maken op de rechten van derden. Behoudt Atelier Winters zicht het recht voor om een bestelling op te schorten tot het moment waarop in rechte onherroepelijk komt vast te staan dat de klant door de nakoming van de overeenkomst geen inbreuk op deze rechten maakt. Daarna zal Atelier Winters de order alsnog binnen een redelijke termijn uitvoeren. Indien bewijs hiervan achterwege blijft zal Atelier Winters de bestelling annuleren en de betaalde koopprijs terugbetalen.

Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, blijft Atelier Winters steeds de rechthebbende op het auteursrecht dat kan ontstaan op de door hem bij de nakoming van de overeenkomst vervaardigde werken, zoals kopij, zetsel, ontwerptekeningen, modellen, werk- en detailtekeningen, informatiedragers, computerprogrammatuur, databestanden, fotografische opnamen, litho\’s, films en soortgelijke productie- en hulpmiddelen, ook als de desbetreffende werkzaamheden als afzonderlijke post in het aanbod of factuur zijn vermeld.

 

Artikel 14: Eigendom productiemiddelen

Alle door Atelier Winters vervaardigde zaken zoals productiemiddelen, half-fabrikaten en hulpmiddelen en met name ontwerptekeningen, modellen, werk- en detailtekeningen, informatiedragers, computerprogrammatuur, databestanden, fotografische opnamen en films blijven het eigendom van Atelier Winters, ook als deze als aparte post in de bestelling zijn vermeld. Atelier Winters is niet gehouden deze aan de Klant af te geven.

Artikel 15: Privacybeleid

Alle informatie omtrent ons privacybeleid is te vinden op de pagina ‘Privacybeleid‘.

Artikel 16: Cookiebeleid

Alle informatie over het gebruik van cookies op onze website kan je op de pagina ‘Cookiebeleid‘ vinden.

Artikel 17: Aantasting geldigheid – niet-verzaking

Indien een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten.

Het nalaten op gelijk welk moment door Atelier Winters om één van de in deze Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten. 

Artikel 18: Wijziging voorwaarden

Wijzigingen in deze voorwaarden zijn slechts van kracht nadat deze op daartoe geëigende wijze zijn gepubliceerd, met dien verstande, dat bij toepasselijke wijzigingen gedurende de looptijd van een aanbod de voor de consument meest gunstige bepaling zal prevaleren.

Atelier Winters heeft het recht deze algemene voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen. Eventuele wijzigingen zullen van toepassing zijn van zodra deze hier zijn gepubliceerd.

Artikel 19: Bewijs

De Klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen. 

Artikel 20: Toepasselijk recht – Geschillen

Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van
internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht.

De rechtbanken van de woonplaats van de
Consument zijn bevoegd bij gerechtelijke geschillen. De Consument kan zich ook
wenden tot het ODR-platform (
http://ec.europa.eu/consumers/odr/).

 

 

Bijlage 1: Modelformulier voor herroeping

 Beste Klant, dit formulier moet u alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen.

Aan: Atelier Winters, Boelenaar 24 9031 Drongen, info@atelierwinters.be, +32 (0)475 43 84 40

Ik/Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen/levering van de volgende dienst (*) herroep/herroepen (*):

 Besteld op (*)/Ontvangen op (*):

Naam/Namen consument(en) :

Adres consument(en) :

Handtekening van consument(en) [alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend]:

Datum :

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.